Bell Schedules

Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 8:00 AM 8:30 AM 30 min
Warning Bell 8:40 AM 8:45 AM 5 min
TK / K 8:45 AM 2:45 PM 360 min
Grades 1-6 8:45 AM 3:00 PM 375 min
Recess Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
TK / K 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Grades 1-2 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Grades 3-4 10:15 AM 10:30 AM 15 min
Grades 5-6 10:30 AM 10:45 AM 15 min
Lunch Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
TK / PK / Kinder 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Grade 1 11:20 AM 11:50 AM 30 min
Grade 2 11:40 AM 12:10 PM 30 min
Grade 3 11:55 AM 12:25 PM 30 min
Grade 4 12:10 PM 12:40 PM 30 min
Grade 5 12:25 PM 12:55 PM 30 min
Grade 6 12:40 PM 1:10 PM 30 min
Shortened Day Schedule Shortened Day is every Wednesday
Recess and lunch are the same as regular days
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 8:00 AM 8:30 AM 30 min
Warning Bell 8:40 AM 8:45 AM 5 min
TK / K 8:45 AM 1:45 PM 300 min
Grades 1-6 8:45 AM 2:00 PM 315 min
Minimum Day Recess is the same as regular days
TK-5th have the same lunch schedule
6th Grade lunch changes to 12:30-1:00 pm
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 8:00 AM 8:30 AM 30 min
Warning Bell 8:40 AM 8:45 AM 5 min
TK / K 8:45 AM 12:45 PM 240 min
Grades 1-6 8:45 AM 1:00 PM 255 min
Rainy Day Schedule Recess and lunch are the same as regular days
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 8:00 AM 8:30 AM 30 min
TK / K 8:45 AM 2:45 PM 360 min
Grades 1-6 8:45 AM 3:00 PM 375 min